agenda:  

Nieuwjaarsreceptie

08-01-2024

Oude Stadhuis
20:00 uur

Stenendijk (gesch)

Geschiedenis

Over de aanleg van de dijk is eigenlijk maar weinig bekend. De oudste vermelding in de archieven is van 1558 (Wikipedia). Aan de hand van de situering en het uiterlijk kunnen we wel een paar conclusies trekken. Vanaf de 13e eeuw werden langs het Zwartewater dijken aangelegd; eerst aan de oostzijde, in de 14e eeuw ook aan de westzijde, waarbij de polder Mastenbroek ontstond. Deze dijken waren nog vrij laag: de gemiddelde waterstand was lager dan nu en de Zuiderzee kreeg eerst na de stormvloed van 1410 zijn grote omvang. De oudste dijken kregen vaak een bochtig verloop. Dit werd waarschijnlijk gedaan om de dijk zo veel mogelijk om in gebruik zijnde percelen heen aan te leggen en misschien om het dijklichaam zo veel mogelijk stevigheid te geven. De aanleg werd veelal door boeren georganiseerd en uitgevoerd; voor het onderhoud werden regels opgesteld waaraan de belanghebbende boeren zich hadden te houden. Daarmee zijn in die tijd ook op diverse plaatsen de waterschappen ontstaan.

ANWB informatie bordje:

De laatste muur in Nederland die in stand is gehouden als bescherming tegen dijkdoorbraken. Ooit beschermde deze gemetselde dijk het achterliggende land tegen het hoge water van de Zuiderzee. Lengte ruim een kilometer. Het oorspronkelijke metselwerk dateert minimaal uit de 18e eeuw. De verdeling van de dijkvakken is herleidbaar naar de Bisschoppelijke dijkenbrief van Salland van 1308. Dit betekende dat een eigenaar van een groot perceel, van de beschermde grond, ook een groot dijkvak moest onderhouden. In deze muur zijn meer dan vijftig vakken te onderscheiden. Aan de bouwsporen in het metselwerk is te zien dat de dijk ten minste tweemaal is verhoogd

Lees verder via de Beeldbank in Hasselt Historiael

2018 nr. 3 De Stenendijk
2018 nr. 4 Het leven achter de Stenendijk